วันที่: [19 ก.พ. 2561]
ชื่อสื่อ/เอกสาร : แนวทางการจัดการความรู้ ประจำปี 2561
โดย : กลุ่มงานจัดการความรู้
[ อ่านต่อ]


วันที่: [10 พ.ย. 2560]
ชื่อสื่อ/เอกสาร : รายงานผลการศึกษา เรื่อง Model การพัฒนา OTOP สู่มิติใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560
โดย : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
[ อ่านต่อ]


วันที่: [12 ต.ค. 2560]
ชื่อสื่อ/เอกสาร : การสังเคราะห์องค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560
โดย : กลุ่มงานจัดการความรู้
[ อ่านต่อ]


วันที่: [05 ต.ค. 2560]
ชื่อสื่อ/เอกสาร : โอกาสและความท้าทายของกรมในยุค 4.0 (ฐาปน สิริวัฒนภักดี)
โดย : กลุ่มงานจัดการความรู้
[ อ่านต่อ]


วันที่: [07 ส.ค. 2560]
ชื่อสื่อ/เอกสาร : ถอดบทเรียนการจดบันทึก
โดย : อัญชิษฐา สิงห์สุทัศน์
[ อ่านต่อ]


  • อ่านเพิ่มเติม...